استانداردهای قطع عضو جهت دست مصنوعی و پای مصنوعی

    مختصر و کوتاه می توان گفت هر چه طول بازو اهرمی عضو آمپوته شده نزدیکتر به استانداردهای تعیین شده باشد سطح اتکا بیشتر و نهایتاً تقسیم وزن بدن در سطح بهتر اعمال می شود به نوعی فشار نقطه ای در سطح آمپوته کم می شود.
    البته طول عضو آمپوته همیشه در اختیار جراح نمی باشد تا استانداردها را رعایت کند مثل ترکش در جنگ یا اصابت مین که نوع قطع عضو و طول آمپوته را مشخص می کند و یا در پاره ای از بیماری ها و عفونت ها که در چه سطحی از اندام را مبتلا کرده است مثل تومور سرطانی ـ گرفتگی عروق در دیابت و غیره درا ین مواقع جراح ناچاراً برخلاف میل خودش و مددجو و همراهان بیمار برای حفظ جان مددجو خارج از استانداردها عمل می کند .