هدف از ساخت پای مصنوعی و دست مصنوعی

    پروتز یا دست مصنوعی و پای مصنوعی ابزارهای هستند که جایگزین اندام از دست رفته می شوند. در بعضی موارد عضو مصنوعی یا پروتز از طریق جراحی در بدن کار گذاشته می شوند. منظور از طراحی و ساخت پای مصنوعی و دست مصنوعی برای فرد قطع عضو شده:
    • بهبودی عملکرد مددجو
    • بکارگیری حداکثر توان باقی مانده
    • بهتر ظاهر شدن در اجتماع
    • به حداقل رساندن صدمات روحی برای مددجو و خانواده محترمشان